Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč


DEFINICE NEMOVITOSTI                      


Nemovitost je podle občanského zákoníku definovaná jako pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem. Nemovitostí je i byt nebo nebytový prostor. Ostatní věci jsou movité.

Definice pozemku: Pozemky jsou neobnovitelným zdrojem, jsou jedinečné a zároveň konečné. „Pozemek je přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků“

Druhy pozemků: orná půda, chmelnice, zahrada, vinice, ovocné sady, zemědělské a lesní pozemky se evidují v tzv. zjednodušené evidenci, nezemědělské pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří

Definice parcely: je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým průmětem hranic pozemku v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Stavební parcelou je pozemek, evidovaný v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

Definice stavby: stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání“

Budova: nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Přiděluje se jim číslo popisné nebo evidenční číslo. U budov, které jsou evidované na téže parcele a nejsou příslušenstvím se číslo popisné a číslo evidenční nepřiděluje.

Bytový dům: stavba, která minimálně z 50% slouží k bydlení.

Obytný dům: stavba, která je minimálně ze dvou třetin plochy určená k bydlení.

Rodinný dům: stavba určená pro bydlení, ve kterém minimálně z 50% slouží k bydlení, má maximálně tři bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

  • nadzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy výše nebo rovno 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu 0,5m po obvodu domu.
  • podzemní podlaží je podlaží, které má úroveň podlahy níže než 800mm pod nejvyšším bodem nebo úrovní přilehlého terénu v pásmu 0,3-0,5m po obvodu domu.
  • podkroví je vnitřní přístupný prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu popřípadě dalšími stavebními konstrukcemi

Byt: je samostatná místnost nebo soubor místností, které jsou podle stavebního úřadu určeny pro trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívány.

Nebytový prostor: nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelů než k bydlení


Citace

KUBA, Bohumil a OLIVOVÁ Květa, Katastr nemovitostí ČR. Praha: Linde Praha, a.s. 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1.

Milan Mattanelli, Bakalářská práce z roku 2013, Praha: BIVŠ