Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč

ROZDÍL MEZI TRŽNÍM ODHADEM A ZNALECKÝM POSUDKEM:

Profese odhadce a profese znalce jsou v některých aspektech shodné, ale v některých se liší.

Shodné jsou v objektu zkoumání, tj. zabývají se shodnými typy majetku : pozemky, stavbami, stroji, nehmotným majetkem, atd. Rozdíl je v mnoha případech ve způsobu zkoumání předmětného objektu.


ZÁVĚRY A INDIKACE ZJIŠTĚNÉ PŘI RESPEKTOVÁNÍ TRŽNÍCH PRONCIPŮ A PODLE CEMOVÝCH PŘEDPISŮ JSOU VZÁJEMNĚ NEKOMPATIBILNÍ.


Odhadce podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů patří mezi živnosti vázané, kde občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odhadce indikuje tržní hodnotu, tedy zjednodušeně řečeno částku, za kterou může být majetek prodán za obvyklých tržních podmínek v daném místě a čase. Každé tržní ocenění musí být zpracováno na tržních principech pomocí metod: porovnávací, výnosové, nákladové. Dochází k hledání pravdivých informací o ceně. Pravdivost znamená, že cena je v souladu s chováním trhu.

 

Znalec je osoba ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro oceňování nemovitostí.

Znalec je povinen stanovit tzv. administrativní cenu, tedy cenu, která je předem deklarována v nějakém právním předpise (vyhlášce, zákoně) a pro nějaký předem stanovený účel (základ daně, náhrada pro vyvlastnění, atd.). Jeho úkolem je správně, bezchybně a přesně aplikovat stanovený předpis. V praxi se používá zákon č. 151/97 Sb. Nemůže si vybírat metody.


ZÁKLADNÍ POPIS METOD OCENĚNÍ NA TRŽNÍCH PRINCIPECH:

  • „Metoda porovnávací, jak již vyplývá z jejího názvu, je založena na porovnání oceňované nemovitosti s nemovitostmi porovnatelných parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek. Předpokladem aplikovatelnosti této metody je existence databáze porovnatelných nemovitostí. Pro zohlednění odlišnosti porovnávané a oceňované nemovitosti se využívají tzv. korekční činitelé.

  • U metody výnosové (příjmové) se jedná o rychlejší metodu, než je metoda porovnávací. Tato metoda slouží jako ověření správnosti výpočtu metody porovnávací. Jedná se o vztah mezi budoucími výnosy a hodnotou nemovitosti.

  • Metoda nákladová spočívá v porovnání známých reprodukčních nákladů stavby s porovnatelnými technickými a funkčními vlastnostmi se stavbou oceňovanou.