Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč


ODHADY                                                  CENÍK ZJEDNODUŠENÉHO ODHADU, PRO NOTÁŘE:    

Toto ocenění je vyžadováno notáři při vyřízení pozůstalosti.

nemovitost cena
bytová jednotka od 800,-Kč
RD / chata od 1.500,-Kč
ostatní dle dohody

Ceny za vypracování odhadu se vždy stanovují individuelně, podle náročnosti konkrétního případu, požadovaného termínu vyhotovení, vzdálenosti, atd..


CENÍK TRŽNÍCH ODHADŮ:

nemovitost cena
bytová jednotka od 1.000,-Kč
rodinný dům od 2.000,-Kč
bytový dům od 5.000,-Kč
rekreační chata od 2.000,-Kč
rekreační chalupa od 2.000,-Kč
pozemek od 2.000,-Kč

Ceny za vypracování odhadu se vždy stanovují individuelně, podle náročnosti konkrétního případu, požadovaného termínu vyhotovení, vzdálenosti atd..


Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.

Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


ZÁKLADNÍ POPIS METOD OCENĚNÍ NA TRŽNÍCH PRINCIPECH:

 • „Metoda porovnávací, jak již vyplývá z jejího názvu, je založena na porovnání oceňované nemovitosti s nemovitostmi porovnatelných parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek. Předpokladem aplikovatelnosti této metody je existence databáze porovnatelných nemovitostí. Pro zohlednění odlišnosti porovnávané a oceňované nemovitosti se využívají tzv. korekční činitelé.
 • U metody výnosové (příjmové) se jedná o rychlejší metodu, než je metoda porovnávací. Tato metoda slouží jako ověření správnosti výpočtu metody porovnávací. Jedná se o vztah mezi budoucími výnosy a hodnotou nemovitosti.
 • Metoda nákladová spočívá v porovnání známých reprodukčních nákladů stavby s porovnatelnými technickými a funkčními vlastnostmi se stavbou oceňovanou.

ZÁKLADNÍ PODKLADY PRO OCENĚNÍ:

Nutné:

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • aktuální kopie katastrální mapy     
 • nabývací tituly (listiny) k nemovitostem
 • při koupi nemovitosti doklad deklarující sjednanou kupní cenu (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva, čestné prohlášení, atd.)
 • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, atd. (pokud existují)

Doplňující:

 • stavebně právní a výkresová dokumentace - stavební výkresy (alespoň půdorysy podlaží a řezy objektem), veřejnoprávní tituly k provedení a užívání stavby (ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení užívání, kolaudační rozhodnutí/souhlas)
 • geometrický plán (zejména u novějších staveb)
 • starší znalecké posudky

 

Rozsah podkladů potřebných k ocenění pro různé účely a typu nemovitosti se může částečně odlišovat (na vyžádání Vám rád v konkrétním případě poradím).

Pokud tyto podklady nemáte k dispozici, mohu je po dohodě na příslušných úřadech zajistit.


ROZDÍL MEZI TRŽNÍM ODHADEM A ZNALECKÝM POSUDKEM:

Profese odhadce a profese znalce jsou v některých aspektech shodné, ale v některých se liší.

Shodné jsou v objektu zkoumání, tj. zabývají se shodnými typy majetku : pozemky, stavbami, stroji, nehmotným majetkem, atd. Rozdíl je v mnoha případech ve způsobu zkoumání předmětného objektu.


ZÁVĚRY A INDIKACE ZJIŠTĚNÉ PŘI RESPEKTOVÁNÍ TRŽNÍCH PRONCIPŮ A PODLE CEMOVÝCH PŘEDPISŮ JSOU VZÁJEMNĚ NEKOMPATIBILNÍ.


Odhadce podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů patří mezi živnosti vázané, kde občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odhadce indikuje tržní hodnotu, tedy zjednodušeně řečeno částku, za kterou může být majetek prodán za obvyklých tržních podmínek v daném místě a čase. Každé tržní ocenění musí být zpracováno na tržních principech pomocí metod: porovnávací, výnosové, nákladové. Dochází k hledání pravdivých informací o ceně. Pravdivost znamená, že cena je v souladu s chováním trhu.

 

Znalec je osoba ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro oceňování nemovitostí.

Znalec je povinen stanovit tzv. administrativní cenu, tedy cenu, která je předem deklarována v nějakém právním předpise (vyhlášce, zákoně) a pro nějaký předem stanovený účel (základ daně, náhrada pro vyvlastnění, atd.). Jeho úkolem je správně, bezchybně a přesně aplikovat stanovený předpis. V praxi se používá zákon č. 151/97 Sb. Nemůže si vybírat metody.