Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč


K ČEMU SLOUŽÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ    


Zabývá se podrobným evidováním nemovitostí.

Představuje soupis, popis a geometrické a polohové určení vybraných nemovitostí na území státu a jeho součástí je evidence vlastnických a jiných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Závazné pro právní úkony, které se týkají nemovitostí vedených v katastru nemovitostí, jsou pouze některé údaje, a to:

 • parcelní číslo
 • geometrické určení nemovitosti
 • název katastrálního území
 • geometrické určení katastrálního území

V katastru se evidují:

 • pozemky v podobě parcel
 • budovy spojené se zemí pevným základem, a to:
 • budovy, kterým se přiděluje popisné číslo nebo evidenční číslo
 • budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele
 • byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb.
 • rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory (požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba z práva, která se zapisuje do katastru)
 • rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim
 • stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis

Druhy zápisu v katastru nemovitostí: základní popis ZDE


Citace:

Milan Mattanelli, Bakalářská práce z roku 2013, Praha: BIVŠ

KUBA, Bohumil a OLIVOVÁ Květa, Katastr nemovitostí ČR.  Praha: Linde Praha, a.s. 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1.

Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, § 2

Občanský zákoník a související předpisy, § 123, 124

PLECITÝ, V., J. VRABEC a J.SLAČ. Základy občanského práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. 2010, 297 s. ISBN 78-80-7380-293-6