Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč


JAKÉ JSOU DRUHY ZÁPISU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ              


Vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem.

Vlastnické právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastru nemovitostí. Nabývá-li se rozhodnutím státního orgánu, nabývá se vlastnictví dnem v něm určeným, a není-li určen, dnem právní moci rozhodnutí.

Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana.

Součást nemovitosti nemůže být samostatně předmětem prodeje. Nemůže být od hlavní věci odděleno, aniž by se tím znehodnotila.

Příslušenství nemovitosti jsou určeny k tomu, aby byly využívány trvale s věcí hlavní, náleží vlastníku věci hlavní.

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splacen. Potom lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžením zástavy.

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti (in rem), nebo patřící určité osobě (in personam).


Zápis do katastru „nemovitostí je možné provádět třemi způsoby. Společnou podmínkou pro všechny druhy zápisů je soulad údajů o vlastníku, údaj o jeho právech k nemovitosti a údajů o nemovitosti s údaji evidovanými v katastru nemovitostí s údaji v předkládaných listinách.

  • Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí. Vklad lze provést pouze na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu nebo výmazu vkladu do katastru nemovitostí nebo na základě rozsudku soudu. Tento úkon je podmíněn existencí platné smlouvy nebo jiné listiny.
  • Záznam je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Záznam práv k nemovitostem do katastru nemovitostí má pouze evidenční charakter. Předmětem záznamu jsou věcná práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora na veřejné dražbě, na základě právní skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu. Listiny, na základě kterých se provádí záznam práv do katastru, je nutné katastrálnímu úřadu zaslat do 30 dnů ode dne jejich nabytí právní moci nebo do 30 dnů ode dne jejich vyhotovení.
  • Poznámka je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Má pouze signalizační charakter a upozorňuje, že o nemovitosti bylo zahájeno určité řízení, nebo že vlastník nemovitosti má určité omezení dispozičních práv. Poznámkou se do katastru nemovitostí zapisují jednak:

Skutečnosti uvedené v rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku, soudního exekutora a osoby oprávněné provádět veřejné dražby na základě např. návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodeje, exekučního příkazu, usnesení o dražební vyhlášce, atd.

Skutečnosti navržené tím, v jehož prospěch má být poznámka zapsána.

Skutečnosti spojené s výkonem celostátní působnosti katastrálního úřadu.


Odkaz na formulář:

             


Citace:

Milan Mattanelli, Bakalářská práce z roku 2013, Praha: BIVŠ

KUBA, Bohumil a OLIVOVÁ Květa, Katastr nemovitostí ČR.  Praha: Linde Praha, a.s. 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1.

Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, § 2

Občanský zákoník a související předpisy, § 123, 124

PLECITÝ, V., J. VRABEC a J.SLAČ. Základy občanského práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. 2010, 297 s. ISBN 78-80-7380-293-6