Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč

Zpracování osobních údajů

Zabýváme se zprostředkováním obchodu s nemovitostmi a v rámci této činnosti musíme po nezbytně nutnou dobu shromažďovat, zpracovávat a spravovat vaše osobní údaje.

Od 25. 5. 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). I my se jím řídíme.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme za účelem poskytování zprostředkova­telských realitních služeb – ze zákonných důvodů musíme Vaše osobní údaje uvádět ve zprostředkovávaných smlouvách a v souvisejících dokumentech (smlouva zprostředkova­telská, kupní, darovací, nájemní, směnná, o zřízení služebnosti, dohody o zrušení práv, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a jiné), a to dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a dalších

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje našich klientů uchováváme po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Jaké údaje o Vás zpracováváme:

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, elektronická adresa, čísla dokladů nutné pro poskytnutí realitních služeb. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Práva spojená s ochranou osobních údajů:

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

  • účelu zpracování osobních údajů,
  • osobních údajích, případně kategorií osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.